girl

Colombina Club

Zasady wstępu.

1. Prawo wstępu do "Colombina Club" mają:

 

- osoby pełnoletnie, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek, w uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek.
- osoby posiadające zaproszenie wystawione przez klub.
- osoby posiadające karty klubowe (takie osoby wpuszczane są poza kolejnością).
- przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami
- przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z kierownictwem klubu.

 
2. Wstęp do klubu odbywa się na podstawie ważnej, płatnej wejściówki lub zaproszenia.

3. Rezerwacje loży i stolików są płatne w zależności od miejsca koszt rezerwacji wynosi od 30 pln do 150 pln.

4. Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z klubu. Opłata za wejście do klubu pobierana jest w kasie przy wejściu do klubu.

5. Obsługa klubu może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do:
- osób w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach, gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 21 lat i będą z tymi osobami spokrewnione.
- osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi klubu i innych osób.
- osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
- osób niestosownie ubranych.
- osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie.
- osób pijanych w stopniu znacznym.
- osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających.

6. Przy wejściu do klubu prosimy o szczególną wyrozumiałość w przypadku, gdy ochrona zechce sprawdzić zawartość torebki, plecaka itp. Każde działanie podejmowane przez ochronę klubu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klubowiczom jak i obsłudze.

 

 

Zasady Bezpieczeństwa.

Klub jest obiektem monitorowanym.

1. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

3. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:
- wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
- wnoszenia do klubu środków odurzających.
- posiadania i wnoszenia do klubu materiałów wybuchowych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie, wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w klubie.
- dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych.
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

4. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostanę usunięte z terenu klubu - co może być jednoznaczne z dożywotnim zakazem wstępu - lub przekazane Policji.

5. Szatnia w klubie jest obowiązkowa. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią.

6. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni: nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.

7. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze klubu: wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym w godzinach wskazanych przez obsługę klubu. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży bez posiadania numerku z szatni decyduje kierownictwo klubu kierując się każdorazowo dobrem klienta. Kwota pobierana za zgubienie numerka wynosi 20 pln.

8. Imprezy w klubie trwają od godziny 21.00 do 6.00. 

9. Zakazuje się wchodzenia więcej niż jedna osoba do kabiny w toaletach. Osoby, które złamią ten zakaz będą bezwzględnie usuwane z lokalu.


Właściciel klubu: Marek Lewicki
Witamy w Colombina Club

live tv

We współpracy z lokalik.tv zapraszamy na klubowe szaleństwo online. Oglądaj nasze imprezy na żywo oraz przeglądaj archiwalne zapisy video... [zobacz więcej]